Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards


Почитувани корисници,

Изготвивме анкетен лист со цел следење на информации кои сакаме да ги добиеме од Ваша страна за согледување дали нашата организација ги исполнува Вашите барања, како и подобрување на услугите кои ИСРМ ги испорачува до Вас.

повеќе ...
 

Институт за стандардизација на Република Македонија

Насловна » Добродојдовте во Институтот за стандардизација на Република Македонија
Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) е национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, ИСРМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди.

Новости

Jавна расправа по Македонски проекти

Погледнете го видеото: Упатство за коментари кон содржината на нацрт македонските стандарди

Целта на јавната расправа е да им се овозможи на сите заинтересирани страни а особено на малите и средни претпријатија (МСП) учество во процесот на стандардизација, преку гласање и поднесување на коментари кон содржината на нацрт македонските проекти. Рокот за гласање и поднесување коментари е определен со датумите “Почеток“ односно “Крај на гласање“. Македонските проекти се достапни преку доленаведениот линк: видете ги сите проекти (prМКС) на jавна расправа.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Се додека за соодветниот проект е отворена јавната расправа можете да извршите бришење и/или промена на Вашиот претходно зададен глас, следствено можете да продолжите со поднесување на нови коментари, бришење на старите и/или измена или дополна на претходно поднесените. Сите претходно поднесени коментари како и даденото гласање во овој случај се видливи.

 

Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
ISO/DIS 11290-2; EN ISO 11290-2:2017
Микробиологија на синџирот на храна – Хоризонтална метода за детекција и броење на Listeria monocytogenes и Listeria spp– Дел 2: Метода на броење
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. - Part 2: Enumeration method (ISO 11290-2:2017)
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
ISO 12619-8:2017
Друмски возила - Делови на систем за погон со компримиран водород (CGH2) и систем за погoн со смеса од водород/природен гас - Дел 8: Покажувач на притисок
Road vehicles - Compressed gaseous hydrogen (CGH2) and hydrogen/natural gas blends fuel system components - Part 8: Pressure indicator
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
prEN 16662-1
Друмски возила – Дополнителна зимска опрема за тркала на патнички возила и лесни комецијални возила – Дел 1: Барања во однос на општата безбедност перформансите
Road vehicles - Supplementary grip devices for tyres of passenger cars and light duty vehicles - Part 1 : General safety and performance requirements