Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards


Почитувани корисници,

Изготвивме анкетен лист со цел следење на информации кои сакаме да ги добиеме од Ваша страна за согледување дали нашата организација ги исполнува Вашите барања, како и подобрување на услугите кои ИСРМ ги испорачува до Вас.

повеќе ...
 

Институт за стандардизација на Република Македонија

Насловна » Добродојдовте во Институтот за стандардизација на Република Македонија
Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) е национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, ИСРМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди.

Новости

Jавна расправа по Македонски проекти

Погледнете го видеото: Упатство за коментари кон содржината на нацрт македонските стандарди

Целта на јавната расправа е да им се овозможи на сите заинтересирани страни а особено на малите и средни претпријатија (МСП) учество во процесот на стандардизација, преку гласање и поднесување на коментари кон содржината на нацрт македонските проекти. Рокот за гласање и поднесување коментари е определен со датумите “Почеток“ односно “Крај на гласање“. Македонските проекти се достапни преку доленаведениот линк: видете ги сите проекти (prМКС) на jавна расправа.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Се додека за соодветниот проект е отворена јавната расправа можете да извршите бришење и/или промена на Вашиот претходно зададен глас, следствено можете да продолжите со поднесување на нови коментари, бришење на старите и/или измена или дополна на претходно поднесените. Сите претходно поднесени коментари како и даденото гласање во овој случај се видливи.

 

Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2018-04-30
2018-06-01
EN 62439-1:2010/A2:2017
Индустриски мрежи за комуникација - Високо достапни автоматизирани мрежи - Дел 1: Општ концепти и методи за пресметување (идентичен со EN 62439-1:2010)
Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 1: General concepts and calculation methods
ИСРМ ТК 36
2018-03-30
2018-05-01
EN 1451-1:2017
Пластични цевководни системи за испуштање на почва и отпад (ниска и висока температура) во рамките на градежната конструкција - Поли(пропилен) (РР) - Дел 1: Спецификации за цевки, спојни елементи и системот (идентичен со EN 1451-1:1998)
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
ИСРМ ТК 36
2018-03-30
2018-05-01
ISO 899-1:2017; EN ISO 899-1:2017
Пластика – Одредување на слегнувањето /ползењето – Дел 1: Растегливо ползење /слегнување (ISO 899-1:2003)
Plastics - Determination of creep behaviour - Part 1: Tensile creep (ISO 899-1:2017)